DEFINICJE I INFORMACJE OBLIGATORYJNE

Terminy użyte w Regutlaminie oznaczają:

Sprzedawca – to BAG Sp. z o.o. 46-200 Kluczbork, Kuniów 50 , zarejestrowana jako podatnik podatku VAT o numerze NIP: 7511772606 i REGON: 161509670

Klient – to osoba fizyczna, pełnoletnia i posiadająca zdolność prawną do zawierania wiążących umów

Serwis – to sklep internetowy BAJKA, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep-bajka.pl

Produkt – oznacza artykuły odzieżowe wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedawcę, będące przedmiotem umowy sprzedaży

Cena – to wartość Produktu oferowanego w Serwisie, podana w polskiej walucie brutto (tj. zawiera podatek VAT), ale nieuwzględniająca Kosztów Dostawy

Dostawca – to współpracujące ze Sprzedawcą firmy kurierskie

Koszt Dostawy – to koszt związany z dostarczeniem tj. przesyłką Produktu na wskazany przez Klienta adres

Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży (oferta kupna) złożona przez Klienta Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem

REGULAMIN – NINIEJSZY REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin normuje wszelkie kwestie związane z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem www.sklep-bajka.pl, w szczególności określając zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego wszystkich postanowień.
 3. Serwis prowadzony jest przez Sprzedawcę i służy informowaniu o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę – wszystkie informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, tylko zaproszenie do jej zawarcia.
II. ZAMÓWIENIA
 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dzięki wypełnieniu i wysłaniu formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Składanie Zamówienia w Serwisie możliwe jest 24 godziny na dobę, przy czym realizacja i odpowiednio terminy realizacji Zamówienia dotyczą tylko dni powszednich od poniedziałku do piątku.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza tj. podanie wszystkich wymaganych danych oraz postępowanie w oparciu o wyświetlane Klientowi w Serwisie instrukcje oraz informacje.
 4. Wysłanie formularza Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z wiążącą ofertą zawarcia umowy sprzedaży oraz akceptacją niniejszego Regulaminu, zgodnie z jego wszystkimi postanowieniami.
 5. W momencie złożenia Zamówienia, Serwis przekierowuje automatyczny komunikat o jego otrzymaniu – wysyłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Komunikat nie stanowi jeszcze przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Klienta w drodze kontaktu telefonicznego lub elektronicznego wg danych wskazanych w formularzu Zamówienia.
 7. W ciągu 24h po otrzymaniu ww. komunikatu z Serwisu, Klient otrzymuje oficjalne potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.
 8. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia po jego złożeniu w Serwisie a przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Rezygnacja powinna być wysłana drogą elektroniczną.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia lub jego anulacji w przypadku:
  • – nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych w przesłanym formularzu Zamówienia
  • – wystąpienia błędów na stronie internetowej Serwisu, w szczególności dotyczących ceny, dostępności, opisu zamówionego Produktu
  • – w odniesieniu do sposobu płatności „przelew bankowy”, braku otrzymania należności za Zamówienie w terminie 2 dni od jego złożenia w Serwisie
  • W w/w okolicznościach, dokonana wcześniej zapłata należności za Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę zwrócona w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożności zrealizowania Zamówienia.
 10. Termin realizacji Zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, przy czym Zamówienia realizowane są tylko w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Ponadto, w odniesieniu do płatności “za pobraniem”  realizacja rozpoczyna się natychmiastowo, lecz w odniesieniu do płatności “przelew bankowy” termin realizacji liczony jest od daty zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedawcy. Wskazany termin realizacji może w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany z możliwością rezygnacji z Zamówienia.
III. CENY, PŁATNOŚCI, DOKUMENT ZAKUPU I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
 1. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich brutto tj. zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają Kosztów Dostawy tj. przesyłki.
 2. Cena jest wiążąca na podstawie otrzymanego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
 3. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:
  • – gotówka “za pobraniem” (podczas dostawy Zamówienia przez Dostawcę)
  • – karta płatnicza (na stronie internetowej Serwisu za pośrednictwem centrum płatności elektronicznych www.przelewy24.pl)
  • – przelew bankowy na konto Sprzedawcy (na stronie internetowej Serwisu za pośrednictwem centrum płatności elektronicznych www.przelewy24.pl lub we własnym zakresie przedpłata przelewem bankowym w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia w Serwisie)
   Dane do wpłat: BAG Sp. z o.o Kuniów 50, 46-200 Kluczbork,
   nr konta do wpłaty 25109025900000000134263358
 4. Do każdego Zamówienia dołączany jest w przesyłce dokument zakupu. Standardowym dokumentem zakupu jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest wyłącznie na życzenie Klienta. Informacja z prośbą o wystawienie Faktury VAT wraz z wszystkimi wymaganymi danymi powinna być wysłana drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującym prawem, Faktury VAT wystawiane są tylko i wyłącznie w terminie 7 dni od daty wystawienia paragonu fiskalnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w Serwisie w dowolnym momencie.
 6. Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili całkowitej zapłaty wszystkich należności wynikających z Zamówienia.
IV. DOSTAWA
 1. Koszt dostawy tj. przesyłki ponosi Klient i doliczany jest on do ceny Produktu, co razem stanowi całkowitą wartość Zamówienia. Aktualny Koszt Dostawy publikowany jest na stronie internetowej Serwisu.
 2. Dostawy obsługiwane są za pośrednictwem wybranego Dostawcy. Przewidywany czas dostawy wynosi 1-3 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Termin dostawy może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy kurierskiej, na które Sprzedawca nie ma wpływu i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 3. Przed przesyłką, wszystkie Produkty przechodzą szczegółową kontrolę jakości i pakowane są przez Sprzedawcę z najwyższą dbałością. Jeżeli do Klienta dotrze uszkodzona przesyłka, która wskazuje na ingerencję osób trzecich lub potencjalne uszkodzenie zawartości, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera
 4. Dostawy realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 5. Zamówienie uważa się za “zrealizowane” lub Produkty “dostarczone” z chwilą pokwitowania otrzymania Produktów firmie kurierskiej pod wskazanym przez Klienta adresem dostawy. Odpowiedzialność za niemożność lub utrudnienie w wykonaniu dostawy (niepoprawny adres) lub odbiór dostawy pod wskazanym adresem przez osoby trzecie ponosi Klient.
V. ZWROT PRODUKTU
 1. Klient ma prawo zwrócić Produkt zakupiony za pośrednictwem Serwisu w terminie 14 dni od dnia pokwitowania dostawy firmie kurierskiej.
 2. Zwracany Produkt powinien bezwzględnie posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę, być kompletny, posiadać wszystkie metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych warunków, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia zwrotu.
 3. Zwrot może zostać zrealizowana przez Klienta poprzez wysłanie: Produktu, oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz dokumentu zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres: Sklep BAJKA, ul. Krakowska 20, 46-200 Kluczbork
 4. W przypadku spełnienia wszystkich warunków zwrotu, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi równowartość ceny Produktu  w terminie 14 dni od dnia pokwitowania dostawy zwracanego Produktu. Koszt dostawy z tytułu zwrotu (odesłania do Sprzedawcy) ponosi Klient.
VI. WYMIANA PRODUKTU
 1. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wymienić go na inny.
 2. Wymieniany Produkt powinien bezwzględnie posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie dostarczone przez Sprzedawcę, być kompletny, posiadać wszystkie metki i zabezpieczenia w stanie nienaruszonym, nie nosić śladów użytkowania, uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń. W przypadku naruszenia jakiegokolwiek z powyższych warunków, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy i nieuwzględnienia wymiany.
 3. Przed realizacją wymiany, wymagany jest kontakt Klienta ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia szczegółów wymiany, w szczególności ceny i dostępności nowego Produktu, który Klient życzy sobie otrzymać w wyniku tej wymiany. Następnie wymiana może zostać zrealizowana przez Klienta poprzez wysłanie: Produktu, oświadczenia dotyczącego wymiany oraz dokumenty zakupu (paragon lub faktura VAT) na adres: Sklep BAJKA , ul. Krakowska 20, 46-200 Kluczbork
 4. W przypadku wymiany Produktu ewentualne różnice w cenie Produktów zostaną odpowiednio uregulowane przez Klienta (w przypadku dopłaty w momencie pokwitowania dostawy nowego Produktu) lub Sprzedawcę (w przypadku nadpłaty w terminie 14 dni od dnia pokwitowania dostawy przez Klienta.)
 5. Koszty dostawy z tytułu wymiany ponosi w całości Klient.
VII. REKLAMACJA
 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produkt z umową.
 2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem Reklamacji oraz dowodem zakupu w drodze poczty tradycyjnej na adres: Sklep BAJKA, ul. Krakowska 20, 46-200 Kluczbork
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. W tym terminie Sprzedawca zobowiązuje się poinformować klienta drogą mailową czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia z bazy danych.
 3. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia – wyłączenie w celu realizacji Zamówienia. Wyrażenie zgody jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji Zamówienia.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przez udostępnienie w Serwisie jego nowej treści oraz umieszczenia stosownej informacji o wprowadzeniu zmian. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie a jego wszystkie postanowienia obowiązują z chwilą publikacji na stronie internetowej Serwisu.
 2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.